Happy Little Place Melanie: Het Pajottenland

Happy Little Place Vero: De Kalmthoutse Heide

Happy Little Place Benedicte: de groene verrassingen dichtbij huis

Happy Little Place Stefanie: De oude Leiearm

Happy Little Place Emeliek: De Westerplas

Happy little place Gielle: Zeverenbeekvallei

Happy little place Delphine: Steigertje Sint-Martens-Latem